Principper for
 
 
LEJRSKOLER og EKSKURSIONER
 
 
 
Dato: 22. august 2011
Lejrskoler og ekskursioner er på Søndre Skole en del af den obligatoriske undervisning, hvor alle elever deltager. Lejrskoler og ekskursioner giver mulighed for på anden måde
at tilgodese andre synsvinkler på læring og skal tilrettelægges, så der er sammenhæng med den almindelige undervisning.
 

 
Grundskolen
Lejrskoler
Udgifterne afholdes af skolen, idet der dog opkræves et beløb på 75,00 kr. pr. elev pr. dag til dækning af udgifter til forplejning (beløbet justeres efter forbrugerstyrelsens satser).
 
Der er i løbet af skoletiden fra børnehaveklasse til niende klasse to lejrskoler. Det anbefales, at:
De respektive årgangsteam afgør selv sted og varighed af lejrskolen. Det er værdifuldt, at der opbygges traditioner, og det bør tilstræbes, at der for eleverne er et genkendeligt indhold, fagligt og socialt gennem skoleforløbet.  F. eks. har lejrskolen på 5. årgang gennem mange år været på Samsø og på 8. årgang i København.
 
Skolens respektive afdelinger får ved budgetlægningen et beløb til udmøntning af lejrskoler. Der afsættes pr. år et beløb, som administreres og fordeles i afdelingerne. De tildelte beløb tager hensyn til elevantal og evt. særlige hensyn til enkeltelever.
 
Der kan opkræves mindre beløb til f.eks. arrangementer, som ikke er af faglig karakter: en tivoli-tur, en biograf-tur eller andet.
 
Ekskursioner
Disse kan forekomme i alle fag og på alle årgange. I de fleste tilfælde er ekskursioner kun af én dags varighed.
 
Udgifterne afholdes af skolen, men der kan dog opkræves et beløb på 75,00 kr. pr. elev pr. dag til dækning af udgifter til forplejning (beløbet justeres efter forbrugerstyrelsens satser).
 
Der kan opkræves mindre beløb til f.eks. arrangementer, som ikke er af faglig karakter: en tivoli-tur, en biograf-tur eller andet.
 
Skolens respektive afdelinger får ved budgetlægningen et beløb til udmøntning af ekskursioner. Der afsættes pr. år et beløb, som administreres og fordeles i afdelingerne. De tildelte beløb tager hensyn til elevantal og evt. særlige hensyn til enkeltelever.
 
 
Intro-tur 7. årgang,
For at støtte sammenlægningen af klasserne fra Filskov, Stenderup og Søndre Skoler arrangerer årgangsteamet en intro-tur i starten af skoleåret. Intro-turen kan være af én dags varighed eller med en enkelt overnatning ud fra udmeldt budget.
Intro-turene for 7. årgang afholdes fra august 2012.
 
Udgifterne afholdes af skolen, men der kan dog opkræves et beløb på 75,00 kr. pr. elev pr. dag til dækning af udgifter til forplejning (beløbet justeres efter forbrugerstyrelsens satser).
 
 
Specialafdelingen
Lejrskoler
Budgettet tilrettelægges, så der er mulighed for lejrskole flere gange i skoleforløbet fra 0. kl. – 9./10. klasse.
 
Udgifterne afholdes af skolen, men der kan dog opkræves et beløb på 75,00 kr. pr. elev pr. dag til dækning af udgifter til forplejning (beløbet justeres efter forbrugerstyrelsens satser).
 
Der kan opkræves mindre beløb til f.eks. arrangementer, som ikke er af faglig karakter: en tivoli-tur, en biograf-tur eller andet.
 
Der afsættes pr. år et beløb, som administreres og fordeles i afdelingen.
 
 
Ekskursioner
I de fleste tilfælde er en ekskursion kun af én dags varighed.
 
Udgifterne afholdes af skolen, men der kan dog opkræves et beløb på 75,00 kr. pr. elev pr. dag til dækning af udgifter til forplejning (beløbet justeres efter forbrugerstyrelsens satser).
Der kan opkræves mindre beløb til f.eks. arrangementer, som ikke er af faglig karakter: en tivoli-tur, en biograf-tur eller andet.
 
Der afsættes pr. år et beløb, som administreres og fordeles i afdelingen.
 
10. årgang
Intro-tur
For at støtte sammenlægningen af de indskrevne elever arrangeres en intro-tur i løbet af den første uge af skoleåret. Intro-turen kan være af én dags varighed eller med en enkelt overnatning ud fra udmeldt budget.
 
Udgifterne afholdes af skolen, men der kan dog opkræves et beløb på 75,00 kr. pr. elev pr. dag til dækning af udgifter til forplejning (beløbet justeres efter forbrugerstyrelsens satser).
 
Lejrskoler
I årsplanen for 10. årgang er der én gang pr. skoleår indlagt lejrskoler med forskelligt indhold. Der skal for hver lejrskole være udformet et mål med turen.
 
10. årgang er et frivilligt skoleår, og derfor kan der opkræves deltagerbetaling.
Deltagerbetalingen må højst andrage 2500 kr. (i 2008-priser) til turens afholdelse.
Betalingen pristalsreguleres. Det skal være tydeligt, hvad der er indeholdt i prisen.
 
Udgifterne til personalets deltagelse afholdes af skolen.
 
 
 
 
 
Vedtaget i skolebestyrelsen d. 20. september 2011
 
 
Rene Brændstrup
formand